DooTask安装部署 (Docker)

Matinal 发布于 2022-05-01 12:57
DooTask项目传送门 安装程序 必须安装:Docker 和 Docker Compose v2.0+ 支持环境:Centos/Debian/Ubuntu/macOS 硬件建议:2核4G以上 部署项目 # 1、克隆项目到本地或服务器 # 通过github克隆项目 git clone --depth=1 https://github.com/kuaif...